WITAMY

Zakład Cukierniczy Marek Bladowski powsta³ 01.04.1979 r i jest wpisany do ewidencji dzia³alno¶ci gospodarczej pod nr 000203 w Urzêdzie Miejskim w Zduñskiej Woli.
Pocz±tkowa dzia³alno¶æ zak³adu zwi±zana jest wy³±cznie z produkcj± tradycyjnych wyrobów cukierniczych i lodów sprzedawanych w sklepie firmowym przy zak³adzie na ulicy Ko¶cielnej 12.

Bardzo szybko wyroby cukiernicze pochodz±ce z tego zak³adu zdobywaj± rynek i wiernych klientów. Stosowanie w produkcji tradycyjnych receptur daj±cych wy¶mienity smak przyczynia siê do ci±g³ego wzrostu liczby odbiorców.

Z uwagi na sta³y rozwój firmy oraz poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów w³a¶ciciel firmy Marek Bladowski otwiera w 1996 roku drugi zak³ad produkcyjny w Zduñskiej Woli adoptuj±c w tym celu dzier¿awiony budynek. Podstawowym produktem s± tam pierniki w polewie czekoladowej oraz herbatniki. Zwiêkszona wydajno¶æ, ró¿norodno¶æ produktów, szybka realizacja zamówieñ oraz dostosowanie produkcji do potrzeb rynku powoduj± ci±g³e powiêkszanie siê liczby odbiorców. Modernizacja i usprzêtowienie zak³adu nie pozwalaj± jednak w zadowalaj±cym stopniu zaspokoiæ potrzeb rynku. Brak mo¿liwo¶ci rozbudowy zak³adu staje siê powodem, dla którego Marek Bladowski podejmuje decyzjê o budowie nowoczesnego zak³adu produkuj±cego herbatniki i pierniki.

W roku 1999 oddany zostaje do u¿ytku nowy zak³ad produkcyjny o powierzchni 2000m2, wyposa¿ony w nowoczesne maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych. Dla pracowników stworzono nowe miejsca pracy wyposa¿one w nowoczesne i bezpieczne maszyny, udostêpniono im obszern± i nowoczesn± czê¶æ socjaln±. Buduj±c zak³ad produkcyjny nadrzêdnym celem w³a¶ciciela by³o stworzenie takich warunków pracy dla ludzi, by mogli czuæ siê bezpiecznie i zarazem by praca dawa³a im satysfakcjê. Otwarcie nowego zak³adu produkcyjnego pozwala na poszerzenie produkowanego asortymentu, co daje mo¿liwo¶æ zdobycia nowych klientów, a w szczególno¶ci rynków zagranicznych.


s